Jens Pöppelbuß beim Design Thinking Workshop an der Jacobs University